Voorwaarden

  1. De facturen zijn betaalbaar op het adres van de verkoper voor levering of afhaal van de goederen, tenzij anders vermeld op de voorzijde van de prijsofferte, leveringsbon of factuur.
  2. Bij niet betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% vanaf de vervaldag alsmede een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 50,00 voor het daarvoor geleden nadeel en kosten.
  3. Alle klachten aangaande levering der goederen en/of het behoorlijk werken van de geleverde apparatuur dienen asap gemeld te worden, ten laatste voor aanvang van het evenement. Klachten wegens aantal of breuk dienen te worden gemeld bij levering of afhaling  van de goederen. Klachten aangaande de factuur dienen per aangetekende post kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 dagen.
  4. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Maaseik en Tongeren ( België ) bevoegd, dewelke oordelen overeenkomstig het Belgische recht.